nazwa funduszu Allianz Aviva Nowych Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w polskie akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka. Subfundusz dąży do tego, by min. połowę portfela akcyjnego stanowiły akcje spółek notowanych na Rynkach Zorganizowanych krócej niż 36 miesięcy, licząc do dnia ich nabycia przez Subfundusz. Do 40% aktywów lokuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.