nazwa funduszu Allianz NN Nowej Azji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Azja i Pacyfik bez Japonii
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Asia Income, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w regionie Azji i Pacyfiku (bez Japonii i Australii). Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).