nazwa funduszu Allianz Pioneer Akcji Amerykańskich
grupa akcyjne
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Do 100% aktywów funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym, które inwestują swoje aktywa głównie w spółki, których siedziba znajduje sie w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej lub prowadzące tam działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów. Do 20% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.