nazwa funduszu Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Od 40 do 60% aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie. Aktywa inwestowane są również w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić depozyty bankowe, dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.