nazwa funduszu Allianz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa
polityka inwestycyjna Do 60% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze zagraniczne Pioneer o charakterze akcyjnym, inwestujące głównie na rynkach europejskich. Fundusz może inwestować do 100% w fundusze zagraniczne Pioneer o charakterze dłużnym, głównie w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income i Pioneer Funds Euro Strategic Bond. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić depozyty bankowe, dłużne papiery skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.