nazwa funduszu Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Fundusz dąży do zapewnienia wzrostu wartości akcji i bieżącego dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, waluty i inwestycje na rynku pieniężnym rynków wschodzących. Papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu są emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki. Fundusz może także utrzymywać gotówkowe środki pieniężne.