nazwa funduszu Allianz Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN Hedged)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w obligacje i waluty na rynkach wschodzących, emitowane przez rządu, agencje rządowe i przedsiębiorstwa, a także utrzymuje środki pieniężne, w celu uzyskania bezwzględnego zwrotu. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem.