nazwa funduszu Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged)
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Min. 67% swoich środków fundusz lokuje w akcje firm z całego świata związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia (np. firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, związane z technologią medyczną czy obsługą instytucji medycznych). W celu zabezpieczenia fundusz inwestuje w gotówkę, środki pieniężne, rządowe papiery wartościowe, papiery wartościowe wyemitowane przez korporacje czy lokaty terminowe. Fundusz posługuje się dźwignią finansową poprzez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych. Fundusz może inwestować za pomocą walutowych kontraktów forward. Fundusz może inwestować w UCITS i UCI.