nazwa funduszu Allianz JPM Global Strategic Bond (PLN Hedged)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Do 100% swoich aktywów fundusz inwestuje w dłużne korporacyjne papiery wartościowe na całym świecie. Pomocniczo fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instrumentach kredytowych oraz UCITS i UCI. Fundusz inwestuje w instrumenty pochodne, tj. futures, opcje, kontrakty terminowe na instrumentach finansowych i opcje na takie kontrakty oraz w kontrakty swapowe. Fundusz inwestuje w aktywa denominowane w dowolnej walucie, jednak znaczna część aktywów jest wyrażona i zabezpieczona w USD.