nazwa funduszu Fundusz Akcji Plus
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% środków funduszu inwestowane jest w akcje i obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Fundusz lokuje przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje spółek notowanych na GPW, charakteryzujących się solidnymi fundamentami i dobrymi perspektywami rozwoju. Pozostałe aktywa inwestowane są głównie w instrumenty dłużne, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 100% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy stosujących te same ograniczenia inwestycyjne.