nazwa funduszu Allianz Pekao Spokojna Inwestycja
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w denominowane w walucie polskiej: dłużne papiery wartościowe, którym do terminu realizacji praw (wykupu) pozostał okres nie dłuższy niż jeden rok, dłużne papiery wartościowe, których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym.