nazwa funduszu Allianz Pekao Spokojna Inwestycja
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Jest to jeden z subfunduszy o najniższym profilu ryzyka ze wszystkich strategii Pekao TFI. Lokuje aktywa przede wszystkim w depozyty bankowe oraz instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa lub obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział innych instrumentów finansowych niż lokaty, o których mowa powyżej, nie może przekraczać 20% wartości aktywów netto. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Duration zmodyfikowane portfela jest nie dłuższe niż 1 rok.