nazwa funduszu Allianz Pekao Spokojna Inwestycja
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje aktywa w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym: zarówno w obligacje skarbowe, jak i w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także w depozyty bankowe. W celu ograniczenia ryzyka walutowego wynikającego z lokat w instrumenty finansowe denominowane w walucie obcej, fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. Zmodyfikowane duration portfela funduszu jest nie dłuższe niż 1 rok.