nazwa funduszu Allianz Pekao Spokojna Inwestycja
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w depozyty bankowe oraz dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje Skarbu Państwa lub obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. Udział innych niż wymienione powyżej instrumentów finansowych, nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration portfela funduszu nie przekracza 1 roku. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.