nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Może również lokować do 40% aktywów w obligacje przedsiębiorstw zagranicznych denominowane w walutach obcych. Pozostałe kategorie lokat mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.