nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Może lokować do 40% aktywów w denominowane w walutach obcych obligacje przedsiębiorstw zagranicznych. Inne kategorie lokat mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.