nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje aktywa wyłącznie w instrumenty dłużne. Polityka inwestycyjna zakłada elastyczną alokację gromadzonych środków pomiędzy obligacjami skarbowymi i komercyjnymi papierami dłużnymi. Co najmniej 60% aktywów stanowią lokaty w walucie polskiej.