nazwa funduszu Allianz Generali Obligacje Aktywny
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwość inwestycji w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stosowane zasady i ograniczenia inwestycyjne jak dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.