nazwa funduszu Allianz NN Stabilny Globalnej Alokacji
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły funduszu NN (L) First Class Multi Asset, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie atrakcyjnych stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych. Fundusz źródłowy inwestuje w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje, obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości. Dopuszcza także stosowanie innych instrumentów finansowych.