nazwa funduszu Allianz Pekao Strategii Globalnej
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz do 100% wartości aktywów inwestuje w zagraniczne fundusze inwestycyjne zarówno o charakterze akcyjnym, jak i dłużnym. Maksimum 10% wartości aktywów może lokować w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych. Do 49% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Udział poszczególnych funduszy oraz klas aktywów w portfelu uzależniony będzie od decyzji zarządzającego funduszem.