nazwa funduszu Allianz Pekao Strategii Globalnej
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Od 40% do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część śrdoków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.