nazwa funduszu Allianz Pekao Strategii Globalnej
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Od 40% do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze o charakterze udziałowym. Po 10% aktywów może być inwestowane w polskie fundusze udziałowe, zagraniczne fundsze dłużne i polskie fundusze dłużne. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Pojedynczy fundusz nie może stanowić więcej niż 20% aktywów.