nazwa funduszu Allianz Pekao Strategii Globalnej
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych i stwarza szanse na atrakcyjne zyski przy średnim poziomie ryzyka. Lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.