nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. W szczególności fundusz inwestuje w akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział dłużnych instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie przekracza 30% aktywów.