nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe instrumenty finansowe, w szczególności w akcje polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Udział dłużnych instrumentów finansowych nie przekracza 30% aktywów. Fundusz lokuje przede wszystkim w niedowartościowane akcje spółek posiadających wysoki potencjał wzrostu, a także w akcje spółek uczestniczących w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających pierwsze oferty publiczne. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.