nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w niedowartościowane akcje spółek posiadające wysoki potencjał wzrostu, a także w akcje spółek uczestniczących w przejęciach i akwizycjach oraz przeprowadzających pierwsze oferty publiczne. Może inwestować do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w szczególności w akcje polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Udział dłużnych instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie przekracza 30% aktywów. Może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.