nazwa funduszu Allianz Generali Akcje Dywidendowy
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Europa Środkowo-Wschodnia
polityka inwestycyjna Min. 60% lokat fundusz inwestuje w akcje oraz warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe spółek wypłacających dywidendę, z siedzibą w Europie. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w listy zastawne i papiery dłużne.