nazwa funduszu Allianz Schroder Asian Opportunities (PLN Hedged)
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Azja bez Japonii
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe spółek azjatyckich (z wyłączeniem Japonii). Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, a także w zróżnicowany sposób w ramach systemu „Qualified Foreign Investor” (QFI). Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania Funduszem. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.