nazwa funduszu Fundusz Stabilnego Wzrostu
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Do 40% wartości aktywów funduszu stanowią akcje spółek. Ich udział w modelowym portfelu wynosi 25%, a zarządzający funduszem mają prawo zmniejszyć udział akcji jedynie w przypadku oczekiwanego znacznego pogorszenia się koniunktury giełdowej. Pozostała część środków jest lokowana w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, gminy i inne podmioty.