nazwa funduszu Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 70% do 100% w akcje i obligacje zamienne małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostałe aktywa inwestowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. 100% aktywów funduszu mogą stanowić jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne czy tytuły uczestnictwa funduszy stosujących te same ograniczenia inwestycyjne.