nazwa funduszu Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz lokuje minimum 70% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne dające ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych na globalnych rynkach. Część aktywów funduszu może być lokowana w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.