nazwa funduszu Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje łącznie minimum 70% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne dające ekspozycję głównie na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek a także w formie dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. Pozostałą część lokat funduszu mogą stanowić depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe.