nazwa funduszu Allianz Pekao Alternatywny Globalnego Dochodu
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje łącznie minimum 70% wartości aktywów w nastepujące fundusze Pioneer Funds: European Equity Target Income, Global Equity Target Income, Global Multi-Asset Target Income oraz Real Assets Target Income. Polityka funduszy źródłowych zakłada inwestowanie w instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek a także w formie premii od wystawianych opcji. Każdy ze wskazanych funduszy może stanowić maksymalnie 50% aktywów funduszu.