nazwa funduszu Allianz Generali Akcje: Daleki Wschód
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Azja i Pacyfik
polityka inwestycyjna Od 70% do 100% lokat stanowią tytuły uczestnictwa funduszu UniEM Fernost. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednio w akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jak równiez depozyty bankowe. Co najmniej 2/3 aktywów funduszu źródłowego stanowią akcje i inne instrumenty udziałowe spółek działających na rynkach dalekowschodnich (m.in. chińskim, tajwańskim, koreańskim, indyjskim oraz indonezyjskim).