nazwa funduszu Allianz Investor Dochodowy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz dłużnych papierów skarbowych. Ma ograniczone ryzyko stopy procentowej. Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a także w instrumenty emitowane przez NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego. Investor Dochodowy lokuje środki w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej.