nazwa funduszu Allianz Investor Gotówkowy
grupa gotówkowe i rynku pieniężnego
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Co najmniej 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny.