nazwa funduszu Allianz Investor Dochodowy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Co najmniej 70% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny.