nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji Plus
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe. Przede wszystkim w obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Udział innych typów lokat nie może być większy niż 20% aktywów funduszu. Lokaty denominowane w walutach obcych lub emitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.