nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji Plus
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw. Pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów subfunduszu. Udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.