nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji Plus
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe nie będzie wyższy niż 20% aktywów.