nazwa funduszu Allianz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.