nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Rynki Rozwinięte
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Pozostałą część lokat stanowią obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.