nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Rynki Rozwinięte
polityka inwestycyjna Fundusz umożliwia wysoki potencjał wzrostu w długim terminie dzięki pośrednim inwestycjom w akcje małych i średnich spółek o dobrych prognozach wzrostu, działających na rynkach rozwiniętych (np. USA, kraje Europy Zachodniej). Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.