nazwa funduszu Allianz Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Rynki Rozwinięte
polityka inwestycyjna Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value, do 50% w Pioneer Funds European Potential oraz do 50% w Pioneer Top European Players. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.