nazwa funduszu Allianz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.