nazwa funduszu Portfel Obniżonego Ryzyka
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym portfela jest uzyskanie długoterminowego wzrostu wartości lokowanych środków przy niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Od 0% do 100% aktywów funduszu stanowią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obligacji i pieniężnych. Maksymalnie 20% mogą stanowić depozyty bankowe. Funduszu nie inwestuje w udziałowe papiery wartościowe.