nazwa funduszu Portfel Strategicznej Alokacji
grupa portfele modelowe
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym portfela jest ochrona kapitału w okresach dekoniunktury na rynkach akcji oraz możliwie wysoki wzrost wartości lokowanych środków w okresach wzrostu cen akcji. W skład portfela wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę poza Unią Europejską akcyjne (0-40%) oraz dłużne (0-100%). Maksymalnie 20% mogą stanowić depozyty bankowe.