nazwa funduszu Allianz Investor Oszczędnościowy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej. Aktywna selekcja emitentów. Konserwatywne podejście do budowy portfela. Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, jednostki samorządu terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez zarządzających za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza osiemnastu miesięcy. Zarządzający kieruje się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu funduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.