nazwa funduszu Allianz Investor Obligacji Korporacyjnych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie aktywów na rynkach nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych.