nazwa funduszu Allianz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe