nazwa funduszu Allianz Skarbiec Nowej Generacji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których wyniki powiązane są z globalnymi trendami społecznymi. W portfelu funduszu znajdują się zatem akcje przedsiębiorstw, których produkty i usługi adresowane są do tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwa rynków rozwiniętych) oraz których oferta jest odpowiedzią na problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych.