nazwa funduszu Allianz ESALIENS Konserwatywny
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe - głównie skarbowe i lokaty bankowe, z okresem wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy lub posiadające stałą stopę procentową o okresie naliczania odsetek również nie dłuższym niż 12 miesięcy.