nazwa funduszu Allianz PZU Sejf+
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Europa Środkowo-Wschodnia
polityka inwestycyjna Fundusz dąży do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny każdego roku kalendarzowego nie była niższa niż rok wcześniej. W tym celu inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Udział instrumentów udziałowych w aktywach może wynosić max. 15%.