nazwa funduszu Allianz NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa NN (L) First Class Multi Asset Premium, który może inwestować w aktywa tradycyjne (takie jak: akcje, obligacje i środki pieniężne) oraz stosować bardziej złożone strategie inwestycyjne (np. techniki wykorzystujące instrumenty pochodne), co skutkuje powstaniem zróżnicowanego portfela. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).