nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji i Dochodu
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym dające ekspozycję na zagraniczne obligacje wysokodochodowe. Pozostałą część aktywów stanowią obligacje skarbowe oraz depozyty. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.