nazwa funduszu Allianz Pekao Obligacji i Dochodu
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, inwestujących zarówno w obligacje korporacyjne wysokodochodowe z różnych regionów świata, denominowane w różnych walutach, jak i obligacje rządowe krajów z rynków wschodzących. Pozostałą część aktywów stanowią obligacje skarbowe oraz depozyty.