nazwa funduszu Allianz JPM Global Macro Opportunities Fund D (PLN)
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz prowadzi elastyczną politykę alokacji aktywów. Fundusz inwestuje na całym świecie, w tym również w krajach rynków wschodzących, we wszystkie dozwolone instrumenty inwestycyjne, w tym akcje, surowce, nieruchomości, dłużne papiery wartościowe, depozyty czy instrumenty rynku pieniężnego. W celu efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne takie jak opcje, kontrakty terminowe, swapy i inne. Fundusz może inwestować w aktywa denominowane w dowolnej walucie.