nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Emerging Markets
polityka inwestycyjna Fundusz będzie głównie inwestować w papiery wartościowe o stałym dochodzie, wszelkiego rodzaju emitentów z rynków wschodzących. Subfundusz nie będzie inwestować więcej niż jednej trzeciej swoich aktywów w inne papiery wartościowe i instrumenty. Dodatkowo fundusz nie będzie inwestować więcej niż 25% w papiery wartościowe zamienne (papiery wartościowe mogące podlegać zamianie na innego rodzaju papiery wartościowe).