nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A (Acc) (PLN Hedged)
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Fundusz będzie w większości inwestować w amerykańskie hipoteczne listy zastawne i inne papiery wartościowe zabezpieczone aktywami. Subfundusz nie będzie inwestować więcej niż jednej trzeciej swoich aktywów w inne papiery wartościowe i instrumenty. Dodatkowo fundusz nie będzie inwestować więcej niż 25% w papiery wartościowe zamienne (papiery wartościowe mogące podlegać zamianie na innego rodzaju papiery wartościowe).