nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio A (Acc) (PLN) Hedged
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz będzie inwestować przede wszystkim w papiery wartościowe znajdujące się w publicznym obrocie, waluty oraz finansowe instrumenty pochodne, głównie na globalnych rynkach instrumentów o stałym dochodzie i rynkach walutowych. Fundusz będzie stosować szereg różnych strategii inwestycyjnych obejmujących durację (stopy procentowe), kraj, walutę, rząd i swapy, dług na rynkach wschodzących i kredyty hipoteczne. Fundusz może również wprowadzić zabezpieczenie na poziomie całego portfela w celu wyeliminowania niezamierzonego rynkowego ryzyka kierunkowego.