nazwa funduszu Allianz Investor Akcji
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz akcji. Prowadzi aktywną selekcję spółek. Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Investor Akcji lokuje aktywa na giełdach akcji USA, Europy Zachodniej oraz Polski. Umożliwia to dywersyfikację portfela oraz inwestowanie w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również redukowanie ekspozycji na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.