nazwa funduszu Allianz Quercus Global Balanced
grupa pozostałe
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe. Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji powinno pozwalać na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.