nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek notowanych na GPW, przy czym ekspozycja na te akcje może być realizowana również za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Pozostała część inwestowana będzie w akcje spółek państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie. Zarządzający funduszem skupia się na zdywersyfikowanej selekcji niewielkiej liczby spółek, gdzie istotnym elementem ich doboru jest analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance - ESG), jako wyznaczników odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, oraz pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne. Starannie wybiera spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości, które oferują atrakcyjne zyski finansowe.