nazwa funduszu Allianz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Min. 50% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje spółek notowanych na GPW. Istotnym elementem doboru lokat jest analiza emitentów pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. W szczególności fundusz nie inwestuje w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego.