nazwa funduszu Allianz Generali Akcji: Megatrendy
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji: Megatrendy jest subfunduszem akcji emitentów z rynków rozwiniętych. Generali Akcji: Megatrendy inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), denominowanych w walutach obcych. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek zagranicznych działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.