nazwa funduszu Allianz Generali Złota
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Ekspozycja na kruszec jest budowana przede wszystkim poprzez instrumenty typu ETC (Exchange-Traded Commodity) i ETF (Exchange-Traded Fund), ale fundusz może też inwestować w inne instrumenty finansowe, zarówno udziałowe, jak i dłużne.