nazwa funduszu Allianz Generali Złota
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Złota jest subfunduszem z ekspozycją na cenę złota wyrażoną w dolarze amerykańskim. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty o bezpośredniej lub pośredniej ekspozycji na cenę złota. Wyniki subfunduszu zależą od ceny złota lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie instrumenty takie jak: ETC (Exchange-Traded Commodity oparte na złocie, klasyfikowane jako instrumenty dłużne korporacyjne) oraz ETF (Exchange-Traded Fund), denominowane w walutach obcych. Dodatkowo subfundusz może inwestować w akcje i inne instrumenty udziałowe. Część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.