nazwa funduszu Allianz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Min 60% aktywów funduszu inwestowane w instrumenty udziałowe spółek, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG 20, należą do indeksu DMMSTR Index, wchodzą w skład niemieckiego indeksu mDAX oraz w inne spółki, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD, dopuszczone do obrotu na światowych rynkach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.