nazwa funduszu Allianz Noble Fund Akcji Amerykańskich
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny USA
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe środki funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.