nazwa funduszu Allianz China A-Shares
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Chiny
polityka inwestycyjna Subfundusz Allianz China A-Shares inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszy luksemburskich Allianz China A-Shares lub Allianz China A Opportunities wydzielonych w ramach funduszu zagranicznego działającego pod nazwą Allianz Global Investors Funds. Fundusze źródłowe inwestują swoje aktywa głównie w akcje notowane na chińskim rynku rodzaju A. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym