nazwa funduszu Allianz NN Indeks Surowców
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Commodity Enhanced, którego celem jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów z sektorów surowcowych (m.in. energetyka, rolnictwo, metale przemysłowe) oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej od wyniku indeksu Bloomberg Commodity (TR). Fundusz źródłowy inwestuje środki w instrumenty pochodne oparte o indeks Commodity Enhanced Curve.