nazwa funduszu Allianz Goldman Sachs Indeks Surowców
grupa akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski Goldman Sachs Commodity Enhanced wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III. Celem subfunduszu Goldman Sachs Commodity Enhanced jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wyniku indeksu Bloomberg Commodity (TR). Goldman Sachs Commodity Enhanced inwestuje aktywa w zdywersyfikowany indeks towarów oraz portfel zbywalnych papierów wartościowych oraz/lub instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Stany Zjednoczone Ameryki, a także w inne zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty oraz waluty, tytuły uczestnictwa UCITS i/lub UCI, instrumenty pochodne. Goldman Sachs Commodity Enhanced nie dokonuje bezpośrednio fizycznych zakupów towarów.