nazwa funduszu Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Subfundusz inwestujący w polskie i zagraniczne instrumenty dłużne. Jest propozycją dla inwestorów, którzy chcą zainwestować środki pieniężne na szeroko pojętym rynku papierów dłużnych i instrumentów finansowych o podobnym charakterze. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.