nazwa funduszu Allianz PKO Obligacji Długoterminowych
grupa obligacyjne i dłużne
zasięg geograficzny Polska
polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Uzupełnieniem portfela mogą być w niewielkim stopniu instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i inne podmioty. Całkowita wartość lokat w papiery dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 66% aktywów funduszu.