nazwa funduszu Allianz Investor Quality
grupa akcyjne
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe emitowane w szczególności przez emitentów charakteryzujących się dużą siłą rynkową i długoterminowym potencjałem utrzymania. Pozostała część aktywów inwestowana jest w papiery dłużne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich UE) oraz przedsiębiorstwa.