nazwa funduszu Allianz Investor Akumulacji Kapitału
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Nie mniej niż 80% aktywów lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich EU), przedsiębiorstwa oraz w depozyty. Nie więcej niż 20% aktywów inwestowane jest w akcje spółek notowanych na GPW, a także na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Uzupełnieniem portfela są instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych.