nazwa funduszu Allianz Investor Akumulacji Kapitału
grupa stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane
zasięg geograficzny Globalny
polityka inwestycyjna Subfundusz mieszany z dominującym (co najmniej 80% aktywów) udziałem instrumentów dłużnych. Uzupełnieniem składu portfela (maks. 20%) mogą być akcje oraz instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu przede wszystkim w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także papiery dłużne samorządowe oraz emitowane przez czołowe polskie banki. Uzupełnieniem są obligacje przedsiębiorstw spełniających warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących. Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych oraz potencjału długoterminowego wzrostu wyceny. Subfundusz inwestuje na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej oraz USA, co pozwala dobierać do portfela spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskim parkiecie. Uzupełnieniem portfela w ramach limitu 20% mogą być instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota.